Kansalaispalvelus on vastaus seuraavan 100 vuoden turvallisuusuhkiin

joulukuu 15th, 2017

Suomen täyttäessä sata vuotta on syytä pohtia myös ympäröivää maailmaa. Vuodesta 1917 eteenpäin aina viime vuosikymmeniin asti Suomen suurin turvallisuusuhka oli sota. Sisällissota, talvisota, jatkosota ja Lapin sota ovat jättäneet pysyvän jäljen kansakuntamme muistiin. Myös kylmän sodan aikana turvallisuuskäsityksen pohjalla oli vahvasti pelko uudesta sodasta tai ajautumisesta osaksi suurvaltojen konfliktia.
Sodan uhka vaikutti suomalaisiin. Varauduimme monella tapaa, ja esimerkiksi vanhoja asekätköjä paljastuu yhä.

Nyt turvallisuuskäsitys on muuttunut. Sota on edelleen uhka, mutta sen rinnalle ovat nousseet erilaiset hybridiuhat kuten informaatiosodankäynti, taloudellinen painostus ja muut kokonaisturvallisuutta heikentävät keinot. Lisäksi ilmastonmuutos, yhteiskunnan eriarvoistuminen ja riippuvuus digitaalisista järjestelmistä luovat uusia haasteita, jotka vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen.

Perinteinen, asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmä ei ole enää riittävä vastaamaan muuttuneeseen turvallisuusympäristöön. Suomessa onkin reagoitu tähän monella tapaa.

Lokakuussa Suomeen avautui EU-tason hybridiuhkakeskus. Puolustusta ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu monella tapaa. Puolustusvoimat on reagoinut uudistamalla toimintaansa ja perustamalla nopean valmiuden joukkoja. Turvallisuusympäristön muutos tiedostetaan myös yhteiskunnan ylimmällä päättävällä tasolla, mikä ilmenee uusimmasta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

Vaikka jatkuvasti muuttuva turvallisuusympäristö vaikuttaa yhteiskuntaan kokonaisvaltaisesti, ei asevelvollisuusjärjestelmän perusteita ole uudistettu. Edelleen asevelvollisuus koskee ikäluokkansa miehiä sekä vapaaehtoisia naisia. Nykyinen puolustusjärjestelmä ei siten hyödynnä koko potentiaalia, joka Suomella olisi käytettävissä.

Kansalaispalvelus olisi ratkaisu tähän vajeeseen. Koko ikäluokkaa koskevalla, eri palvelumuotoja tarjoavalla kansalaispalveluksella valjastettaisiin sekä miesten että naisten osaaminen Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi. Palveluksen voisi suorittaa aina perinteisestä varusmiespalveluksesta uusiin palvelusmuotoihin.
Ajatus ei ole uusi, ja sillä on tukea eduskunnassa yli puoluerajojen. Toistaiseksi kansalaispalvelus ei ole edennyt kuitenkaan osaksi Suomen vastausta muuttuneeseen turvallisuusympäristöön.

Voimme juhlia satavuotiaan Suomen itsenäisyyttä, koska aiemmat sukupolvet ovat varmistaneet meille Suomen turvallisuuden. Tämä Suomi on ollut vakaa yhteiskunta ja tuottanut jäsenilleen monipuolista hyvinvointia.

Kiitämme parhaiten aiempia sukupolvia varmistamalla, että Suomi pysyy turvassa ja hyvinvoivana myös jatkossa. Kansalaispalvelus on itsenäisyyttä juhlivan Suomen keino taata turvallisuus myös seuraavan sadan vuoden ajan.

Kouvolan sanomat
Anniina Peltola (kesk.), Iitti

Kansalaispalvelus lisäisi osallisuuden tunnetta

marraskuu 17th, 2017

Suuri määrä nuoria jää nykymuotoisen asevelvollisuuden ulkopuolelle.

Julkaistu: 17.11. HS

Viime aikoina on keskusteltu siitä, pitäisikö asevelvollisuus laajentaa kaikkia kansalaisia koskevaksi kansalaispalvelukseksi. Uuden palvelus­tyypin kehittämistä puoltavat tavoitteet sukupuolten tasa-arvosta ja nuorten osallisuudesta. Lisäksi maanpuolustusvelvollisuuden suhdetta muuhun yhteiskuntaan, kuten koulutukseen ja työhön, tulee vahvistaa. Uusi malli vaatii asevelvollisuudesta poikkeavia hajautet­tuja ratkaisuja.

Suomen turvallisuuspoliittisessa ympäristössä korostuu kansallisen yhtenäisyyden tarve. Nykymuotoinen asevelvollisuus ei kuitenkaan ole paras keino yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Järjestelmän vaikutukset rajautuvat lähinnä varusmiespalveluksen suorittajiin. Koko kansan tietoisuutta sotilas- ja siviiliturvallisuudesta on tarpeen kasvattaa.

Yksi asevelvollisuusjärjestelmän tausta-ajatus on ollut, että yhtenäisellä, kaikki miehet osallistavalla järjestelmällä voidaan taata toimintakyky ja yhtenäisyys kriiseissä. ­Sukupuolittunut järjestelmä on kuitenkin jättänyt naiset vapaaehtoisten rooliin.

Halukkuus osallistua yhteiskunnan toimintaan on itsessään turvallisuuskysymys. Esimerkiksi nuorten syrjäytyminen on tunnistettu keskeiseksi kansallisen turvallisuuden ongelmaksi.

Asevelvollisuusjärjestelmän tehtävänä on ensisijaisesti maan sotilaallisen turvallisuuden takaaminen. Mahdollisuudet nuorten laajaan osallistamiseen ovat rajalliset. Palveluksesta vapautettujen määrä on viime vuosina kasvanut, mikä tarkoittaa, että siirrytään vähitellen kohti valikoivaa palvelusta. Tällöin myös osallisuus vähenee.

Kansalaispalvelus tarjoaa mahdollisuuden päivittää maanpuolus­tusvelvollisuus vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeita. Osallistaminen voi uudessa mallissa tukea niin sosiaalista hyvinvointia kuin turvallisuuttakin.

Varusmiespalveluksen tulee säilyä maanpuolustusvelvollisuuden ytimessä. Palvelukseen tarvittava määrä varusmiehiä voitaisiin valita esimerkiksi motivaation mukaan tai arpomalla.

Yhden näkökulman kansalaispalveluksen kehittämiselle tarjoaa siviili­palvelus, joka on pääosalle suorittajista myönteinen kokemus. Useimmille palvelus on myös ensimmäinen pidempi kokemus työstä.

Siviilipalvelus ei kuitenkaan ­sovi kansalaispalveluksen suoraksi malliksi. Ongelmana on työpalvelun ­pituus ja työmarkkinoille sijoittuminen. Rajallisille työmarkkinoille ei voida sijoittaa kansalaispalveluksen vaatimaa määrää nuoria.

Kansallisen yhtenäisyyden ja turvallisuuden tukeminen ei kansalaispalvelusmallissa vaadi uutta kollektiivista ratkaisua. Ratkaisujen hajauttaminen on sitä väistämättömämpää, mitä laajemmin nuoret halutaan mukaan järjestelmään.

Hajautetussa ratkaisussa palvelus voisi koostua esimerkiksi eri järjestöjen tuottamasta lyhyestä peruskoulutusjaksosta, lyhyistä harjoittelujaksoista ja osallistavista tehtävistä. Osa kansalaispalveluksesta voi olla jopa virtuaalista.

Suorittamistapaa oleellisempaa on, että kansalaispalveluksen tehtävät kytkeytyvät turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta kansallisiin tavoitteisiin. Tällöin nuorille tarjotaan ­kokemus yhteiskunnan rakentamiseen osallistumisesta. Parhaimmillaan tehtävät täydentäisivät opinto- ja työllistymispolkua.

Kannattaisi selvittää, sopisivatko mikrotehtävät osaksi kansalaispalvelusta. Mikrotehtävillä tarkoitetaan lyhytkestoisia tehtäviä, joita tekemällä voi osallistua myös kollektiivisen tuotoksen toteuttamiseen. Jotta mikrotehtäviä voitaisiin käyttää, tarvittaisiin järjestelmä, jossa eri ­toimijat Puolustusvoimista ja muusta julkisesta sektorista järjestöihin voisivat antaa turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä toimeksiantoja.

Yhteisiin tavoitteisiin sitouttaminen voidaan toteuttaa hajautetulla mallilla. Mitä monipuolisempia palvelustehtävät ovat, sitä useampi nuori voi osallistua niihin. Malli palvelee sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyä että laajaa turvallisuutta.

Kansallisen turvallisuuden ydin on kansalaisten kokemus siitä, että maa on itsenäisyyden ja sen puolustamisen arvoinen. Osallistuminen yhteiskunnan turvallisuuden tuottamiseen on yksi tapa tuottaa tätä ­kokemusta. Maanpuolustusvelvollisuus kuuluu perustuslain mukaan kaikille.

Valdemar Kallunki

Kirjoittaja on sotilassosiologian dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa ja tutkimusjohtaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Naisetkin halutaan palvelukseen HS 6.11.2017

marraskuu 9th, 2017

Eduskunnan kulisseissa pohditaan kaikille pakollista ”kansalaisvelvollisuutta” – naisetkin ovat velvollisia osallistumaan maanpuolustukseen, muistuttaa professori

Ilkka Kanerva on lähtenyt ajamaan puolustusvaliokunnassa ajatusta naisten kansalaisvelvollisuudesta/kansalaispalvelusta. Kansalaispalvelus.

Katso:

https://www.hs.fi/paivanlehti/06112017/art-2000005437768.html

Asevelvollisuus tulossa myös naisille? Ministerikin yllättyi eduskunnassa

syyskuu 23rd, 2017

Linkki

Kansalaispalvelus, kansalaispalvelu.

Maanpuolustustahto saa uutta sisältöä Eriarvoistuminen ei suoraan vaaranna maanpuolustustahtoa.

heinäkuu 17th, 2017

Maanpuolustustahdon mittaaminen on yksinkertaistanut kuvaa suomalaisten suhteesta maanpuolustukseen. Kyselyissä on tutkittu lähinnä aseellisen vastarinnan kannatusta tilanteessa, jossa Suomeen hyökätään, sekä selvitetty puolustusmenoihin, asevelvollisuuteen ja puolustuspolitiikkaan liittyviä mielipiteitä. Tutkimusten valossa suomalaisten suhtautuminen aseelliseen puolustukseen on myönteistä ja nykyjärjestelmää tukevaa.

Yhteiskunnallista eriytymistä, eriarvoistumista ja syrjäytymistä on toisinaan pidetty uhkana suomalaisten maanpuolustustahdolle. Myös puolustusvaliokunnan kesäkuun puolivälissä julkaistu puolustus­selontekoa koskeva mietintö kiinnittää asiaan huomiota.

Eriarvoistumiskehitys on uhka yhteiskunnan vakaudelle, mutta eriarvoistumisella ei ole suoraa yhteyttä maanpuolustustahtoon. Ennen toista maailmansotaa yhteiskunnalliset jännitteet ja epätasa-arvo olivat Suomessa voimakkaampia kuin nykyisin. Tämä ei kuitenkaan hävittänyt kansallista tahtoa vastarintaan hyökkäystilanteessa.

Viimeisimmän taantuman, 1990-luvun laman sekä viime vuosikymmenten poliittisten toimien ja yhteiskunnallisen kehityksen on usein tulkittu tuottaneen eriarvoistumista. Perinteisin mittarein tarkasteltuna maanpuolustustahto on kuitenkin pysynyt Suomessa vahvana ja vakaana 1990-luvun alusta saakka.

Maanpuolustustahto on yksi osa kansalaisten suhdetta maanpuolustukseen. Suhdetta määrittää lisäksi se, millainen turvallisuustyönjako yhteiskunnassa on. Maanpuolustuksen rakenteet vaikuttavat siihen, minkälaiset roolit ovat kullekin mahdollisia maanpuolustuksen kentällä. Osallisuus on yhteydessä tietämykseen puolustusasioista.

Nämä eri osaset luovat perustaa luottamukselle ja kriittisyydelle suhteessa puolustuspolitiikkaan ja Suomen puolustuskykyyn.

Vaikutuksensa on myös turvallisuusympäristön ja sodankuvan muutoksilla. Terrorismin lisääntyminen yhä lähempänä Suomea tai merkit Venäjän lisääntyneestä sotilaallisesta aktiivisuudesta voimistavat yksien kohdalla halua aseelliseen puolustamiseen, mutta toisten kohdalla ne heikentävät sitä. Uhkan kokemus voi aiheuttaa ihmisessä halun paeta tai puolustautua. Yhä useammin reagointia uhkiin pidetään henkilökohtaisena – ei kansallisena – valintakysymyksenä.

Maanpuolustuskorkeakoulun Tahto-tutkimusprojektin haastattelut ovat osoittaneet, että maanpuolustus ja maanpuolustustahto merkitsevät eri ihmisille ja Suomessa asuville väestöryhmille eri asioita. Vaikka puolustustahto pysyisi pitkällä aikavälillä lujana, sen sisältö muuttuu ajan mittaan. Suomi nähdään puolustamisen arvoiseksi, mutta välttämättä maata ei haluta puolustaa itse: turvallisuuden tuottaminen kuuluu turvallisuusviranomaisille.

Vahva ja laajamittainen suomalainen asevelvollisuusinstituutio ylläpitää maanpuolustustahtoa, -tietoisuutta ja -luottamusta. Se kuitenkin osallistaa aktiivisesti lähinnä miehet turvallisuuden tuottamiseen.

Halu puolustaa suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa ei ole ­sidoksissa vain haluun tai ­kykyyn tehdä aseellista vastarintaa. Naisten maanpuolustustahto on luja, vaikkei suurin osa heistä osallistu aseelliseen puolustukseen. Siviilipalveluksen suorittaneella tai reservistä eronneella voi olla vahva maanpuolustustahto – riippumatta siitä, haluaako hän puolustaa maata aseellisesti vai ei. Kokonaisturvallisuus­ajattelun mukaan yhteiskuntaa voi puolustaa muutoinkin kuin asein.

Yhteiskunta on kansainvälistynyt, ja työelämässä muutokset ovat nopeutuneet. Yksilöllistyminen, arvojen moninaistuminen sekä hyvinvointivaltion rakenteeseen ja palveluihin liittyvä murros ovat niin ikään esimerkkejä käynnissä olevista yhteiskunnallisista muutoksista.

Keskustelunavaukset yleisen kansalaispalveluksen ottamisesta käyttöön heijastelevat näitä muutoksia. Kansalaispalvelus on yhä enemmän toiveiden tynnyri kuin selkeitä tarpeita palveleva yhtenäinen malli. Toteutuessaan se voisi kuitenkin ­lisätä osallisuutta ja tietoisuutta turvallisuuden tuottamisesta sekä purkaa miesten yleiseen asevelvollisuuteen liittyvää epätasa-arvoa.

Kansalaisten maanpuolustussuhdetta laajempine yhteiskunnallisine yhteyksineen on tarkasteltava ja kehitettävä, jotta maanpuolustus olisi kaikkien asia.

Teemu Tallberg ja Alisa Puustinen

Tallberg on sotilassosiologian profes­sori ja Puustinen tutkija Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Kansalaisten suhdetta maanpuolustukseen tutkitaan

heinäkuu 17th, 2017

TAHTO-tutkimusprojekti

Tutkimusprojektissa tarkastellaan kansalaisten suhdetta maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan. Millainen on kansalaisten suhde valtioon, ja miten se vaikuttaa näkemyksiin maanpuolustuksesta ja siihen osallistumisesta?

Katso:

http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tahto-tutkimusprojekti

Ilkka Kanerva laajentaisi maanpuolustusvelvollisuuden molempiin sukupuoliin – ”Naiset ovat valtava voimavara”

heinäkuu 11th, 2017

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) laajentaisi maanpuolustusvelvollisuuden koskemaan myös naisia. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Kanerva kertoi maanantaina Porin Suomi-Areenassa, että jos hän on mukana kirjoittamassa seuraavaa hallitusohjelmaa, asia otetaan esiin.

”En näe mitään järkeä siinä, että vain miehet toimivat maanpuolustuksessa. Naiset ovat valtava voimavara. Miettikää vaikka, miten kotirintamaa hoidettiin aikanaan. Vastaavalla tavalla naiset voisivat toimia esimerkiksi kyberturvallisuudessa”, Kanerva sanoi.

Kanervan kommentti kirvoitti yleisöstä isot aplodit. Myös muun muassa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd) osoittivat tukensa ehdotukselle.

Myös puolustusministeri Jussi Niinistö (uv) väläytti alkuvuonna Savon Sanomien haastattelussa maanpuolustusvelvollisuuden laajentamista naisiin.

Kansalaispalvelus vahvistamaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta

lokakuu 18th, 2016

TIEDOTE 29.9.2016

Kansalaispalvelus vahvistamaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta

Elisabeth Rehn Bank of Ideas -ajatushautomon järjestämässä asiantuntijaseminaarissa ideoitiin uudenlaista kansalaispalvelusta yhteiskunnallisen kokonaisturvallisuuden tueksi. Ensimmäiseksi askeleeksi päädyttiin ehdottamaan muutosta kutsuntajärjestelmään.

Itämeren alueen toimintaympäristön murros, uudenlaiset hybridiuhat sekä asepalveluksesta käytävä keskustelu niin omassa yhteiskunnassamme kuin lähialueillamme aktivoivat tarkastelemaan yhteiskunnallista valmiutta häiriötilanteisiin vastaamiseen.

Helsingissä 29.9.2016 järjestettyyn tilaisuuteen osallistui noin 80 yhteiskunnan eri alojen asiantuntijaa, jotka pohtivat uudenlaista kansalaispalvelusta mm. tulevaisuuden turvallisuusuhkiin vastaamisen, kansantalouden, yhdenvertaisuuden ja lainsäädännön näkökulmista. Pohdinnan tuloksena seminaarissa päädyttiin kannustamaan päättäjiä aluksi kutsuntajärjestelmän uudelleenarviointiin. Puolustusministeri Jussi Niinistö sekä entinen puolustusministeri Elisabeth Rehn antoivat tukensa seminaarin ehdotukselle parantaa kutsuntojen laatua informatiivisemmaksi ja osallistaa niihin koko ikäluokka. Esille nostettiin myös turvallisuuteen liittyvien kansalaistaitojen kouluttaminen osana peruskouluopetusta.

Tilasuus jatkoi riippumattoman turvallisuuspoliittisen ajatushautomon seminaarisarjaa, jonka edeltävät tapahtumat ovat koskeneet Syyrian tilanteen vaikutuksia sekä pohjoismaista turvallisuusyhteistyötä.

Tilaisuus käynnisti ajatushautomon toteuttaman tutkimuksen yhdenvertaisesta ja kokonaisturvallisuutta monipuolisesti tukevasta kansalaispalveluksesta. Aseellisia ja aseettomia tehtäviä sisältävä kansalaispalvelus voisi kouluttaa kansalaisia sukupuolesta riippumatta poikkeusolojen ohella laajemmin myös häiriö- ja normaalioloihin. Tavoitteena on viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin yhteistyön lujittaminen. Vuonna 2017 julkaistava tutkimus tulee erittelemään kansalaispalveluksen hyötyjä, haasteita ja kustannuksia.

Lisätietoja seminaarista:

Kaisa-Maria Tölli
Elisabeth Rehn Bank of Ideas, puheenjohtaja
050 411 2911
info@bankofideas.fi

Elisabeth Rehnin kannanotto kansalaispalveluksesta ja naisten asevelvollisuudesta

lokakuu 18th, 2016

Vahva tahto rakentaa yhteistä pohjoismaista turvallisuutta erilaisista puolustusorganisaatioista huolimatta välittyi lämpimästä ja avoimesta ilmapiiristä eilisessä seminaarissamme! Yhteinen tulevaisuuden haaste on mm. asepalveluksen kehittäminen vastaamaan hybridisodankäynnin uhkiin informaatio- ja kyberulottuvuuksineen. Tässä Norja on tehnyt rohkean askeleen siirtymisestä myös naisia koskevaan asevelvollisuuteen. Asevelvollisuuden laajentaminen naisia koskevaksi myös Suomessa sai yleisöltä kannatusta. Kiitos upeat vierailijamme, esiintyjämme, yhteistyökumppanimme ja tukijamme sekä ennen kaikkea yleisö – opiskelijasta 92-vuotiaaseen rintamalottaan!

Lainattu FaseBook sivustolta:

https://www.facebook.com/er.bankofideas/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Puolustusministeri Jussi Niinistön ajatuksia kansalaispalveluksesta

lokakuu 18th, 2016

Esitin tervehdyksen kansalaispalvelusta käsittelevässä asiantuntijatilaisuudessa, jonka järjesti Elisabeth Rehn Bank of Ideas -ajatushautomo. Puheessani käsittelin kansalaispalvelusta yleensä puolustushallinnon ja erityisesti yleisen asevelvollisuuden näkökulmasta.

Nähdäkseni kansalaispalvelus voisi olla harkitsemisen arvoinen tapauksissa, joissa varusmiespalvelusta ei voida suorittaa terveydellisistä syistä tai niille naisille, jotka eivät valitse vapaaehtoista varusmiespalvelusta. Kansalaispalvelus tulisi kuitenkin kytkeä tiiviisti jo olemassa oleviin turvallisuuden viitekehyksiin, minkä lisäksi sen tulisi olla kustannuksiltaan järkevä ja ennen kaikkea sille tulisi olla aitoa kysyntää.

Tällainen kansalaispalvelus voisi sisältää koulutusta liittyen esimerkiksi sellaisiin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kuvattuihin yhteiskunnan häiriötilanteisiin, joihin ei aina liity sotilaallisen voiman käyttöä. Edellä mainitut häiriötilanteet liittyvät mm. elintarvikehuoltoon, sosiaali- ja terveystoimeen, suuronnettomuuksiin ja ympäristöuhkiin, joissa koulutuksen saaneet henkilöt voisivat toimia viranomaisten tukena.

Selvää on, että mikään sellainen kansalaispalvelus, joka tavalla tai toisella liudentaisi aseellisen varusmiespalveluksen suorittamista, ei ole mahdollinen kehityssuunta. Suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän on jatkossakin kyettävä tuottamaan puolustuskyvyn ylläpitämisen edellyttämä riittävän kokoinen, osaava ja toimintakykyinen reservi. Tästä ei ole varaa tinkiä.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.defmin.fi/puheet.