Keskusta esittää kaikille pakollista kansa­lais­pal­ve­lusta – yleinen asevel­vol­li­suus on yhä puolustuksen lähtökohta ja ydin

Kes­kus­tan puo­lu­e­ko­kous lin­ja­si vii­me ke­sä­nä, et­tä Suo­mi tar­vit­see mies­ten ylei­sen ase­vel­vol­li­suu­den li­säk­si kaik­kia kos­ke­van kan­sa­lais­pal­ve­lus­vel­vol­li­suu­den.

– Suo­men puo­lus­tuk­sen yti­mes­sä pi­tää ol­la ase­pal­ve­lus. Pe­rus­rat­kai­su mie­hil­le on vel­vol­li­suus ase­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mi­seen, kan­sa­lais­pal­ve­lus­mal­lin ke­hit­tä­mis­tä joh­ta­nut Juho Kor­pe­la ker­too.

Ase­vel­vol­li­suu­den on kes­kus­tan mie­les­tä ol­ta­va jat­kos­sa­kin ylei­nen ja yh­tä­läi­nen. Jo­kai­sen ase­vel­vol­li­suu­si­kään tu­le­van suo­ma­lai­sen su­ku­puo­les­taan riip­pu­mat­ta tu­lee osal­lis­tua kut­sun­toi­hin.

Eri­lais­ten va­pau­tus­ten mää­rä on puo­lu­een nä­ke­myk­sen mu­kaan kas­va­nut koh­tuut­to­man suu­rek­si – va­pau­tus tu­li­si myön­tää vain eri­tyi­sen pai­na­vis­ta syis­tä

Si­vii­li­pal­ve­lus ase­pal­ve­luk­sen vaih­to­eh­to­na on kes­kus­tan mie­les­tä ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta riit­tä­mä­tön ja lii­an kal­lis hyö­tyi­hin ver­rat­tu­na. Se ha­lu­taan kor­va­ta kan­sa­lais­pal­ve­luk­sel­la, joka oli­si mie­hil­le vaih­to­eh­to ase­pal­ve­luk­sel­le. Nai­sil­le sää­det­täi­siin vel­vol­li­suus suo­rit­taa joko ase- tai kan­sa­lais­pal­ve­lus.

Kes­kus­tan esit­tä­mäs­sä mal­lis­sa jo­kai­nen suo­ma­lai­nen sai­si pe­rus­tai­dot poik­keu­so­lois­sa sel­viy­ty­mi­seen – tämä vas­tai­si puo­lu­een nä­ke­myk­sen mu­kaan ny­kyis­tä pa­rem­min myös pe­rus­tus­lain hen­keä kaik­kien vel­vol­li­suu­des­ta osal­lis­tua isän­maan puo­lus­tuk­seen.

– Ase­pal­ve­luk­sel­le on ol­ta­va asee­ton vaih­to­eh­to, joka pal­ve­lee ko­ko­nais­tur­val­li­suut­ta. Kan­sa­lais­pal­ve­lus vah­vis­tai­si yh­teis­kun­nan krii­sin­sie­to­ky­kyä, Kor­pe­la to­te­aa.

Pe­rus­kou­lu­tus­vai­hees­sa opit­tai­siin esi­mer­kik­si en­si­a­vun pe­rus­tai­to­ja ja poik­keu­so­lo­jen toi­min­taa.

– Eri­kois­tu­mis­vai­hees­sa pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­ja voi­si eri­kois­tua esi­mer­kik­si vaa­ti­vaan en­si­a­puun, eri­lais­ten tu­ho­jen ja on­net­to­muuk­sien tor­jun­taan ja jäl­ki­hoi­toon tai vaik­ka­pa inf­rast­ruk­tuu­rin yl­lä­pi­toon poik­keu­so­lo­suh­teis­sa, to­te­aa Juho Kor­pe­la.

Kan­sa­lais­pal­ve­lus­mal­li lä­he­tet­tiin jou­lu­kuus­sa kom­men­toi­ta­vak­si puo­lu­een jä­se­nil­le. Yli 80 pro­sent­tia mie­li­pi­teen­sä il­mais­seis­ta oli täy­sin tai jok­seen­kin sa­maa miel­tä mal­lis­sa esi­te­tyis­tä rat­kai­suis­ta.

– Kes­kus­ta on tuo­nut nyt rat­kai­su­e­si­tyk­siä ase­vel­vol­li­suu­den ja kan­sa­lais­pal­ve­luk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si. Olem­me val­miit käy­mään ai­hees­ta en­si vaa­li­kau­del­la laa­jan kes­kus­te­lun ja aloit­ta­maan val­mis­te­lun, to­te­aa Kor­pe­la.

Leave a Reply