Naiset mukaan kutsuntoihin

HS: Mielipide 4.9.2014

Ase­vel­vol­li­suu­des­ta va­pau­tet­tu­jen mää­rä on vii­me vuo­si­na nous­sut ra­jus­ti, ei­kä int­ti hou­kut­te­le nuo­ria. Nais­ten osuut­ta ar­mei­jas­sa pi­täi­si kas­vat­taa ot­ta­mal­la hei­dät mu­kaan kut­sun­toi­hin. Pir­kan­maal­la teh­ty pi­lot­ti­ko­kei­lu osoit­ti, et­tä kut­su­jen myö­tä ase­pal­ve­luk­seen ha­ke­nei­den nais­ten mää­rä kas­voi sel­väs­ti. Ko­kei­lu tu­li­si­kin laa­jen­taa ko­ko Suo­meen.

Myös mie­het, jot­ka jou­tu­vat jät­tä­mään ar­mei­jan vä­liin esi­mer­kik­si pe­rus­sai­rau­den vuok­si, voi­si­vat ol­la kiin­nos­tu­nei­ta pal­ve­le­maan omil­la tai­doil­laan vaik­ka­pa ky­ber­tur­val­li­suu­den pa­ris­sa. Hei­dän lah­jak­kuu­ten­sa pi­täi­si hyö­dyn­tää, sil­lä tu­le­vai­suu­den uh­kat koh­dis­tu­vat yhä enem­män tie­to­jär­jes­tel­miin.

Mil­ka Tai­vas­sa­lo
pää­sih­tee­ri, Nur­mi­jär­vi

Leave a Reply