Armeijaan tulisi mennä vasta opintojen jälkeen

Panu Moilanen
Helsingin Sanomat, Mielipide, 26.8.2013

Tom­mi Her­mu­nen ker­toi ko­lum­nis­saan (HS Tors­tai 22. 8.) ko­ke­muk­sis­taan ar­mei­jas­sa ja siel­lä koh­taa­mis­taan joh­ta­jis­ta. Kir­joi­tus he­rät­ti pait­si poh­ti­maan ar­mei­jan joh­ta­ja­kou­lu­tuk­sen ny­ky­ti­laa myös miet­ti­mään ny­kyi­sen va­rus­mies­pal­ve­luk­sen jär­ke­vyyt­tä.

Maam­me tur­val­li­suus­uhat ovat pa­ris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä muut­tu­neet mer­kit­tä­väs­ti. So­ti­laal­li­sen konf­lik­tin mah­dol­li­suus on vä­hen­ty­nyt, ja yh­teis­kun­taa uh­kaa­vat en­nen kaik­kea ”tek­ni­seen huol­to­var­muu­teen” liit­ty­vät te­ki­jät, muun muas­sa tie­to­jär­jes­tel­mien toi­min­taan, säh­kön­saan­tiin ja vies­tin­tään liit­ty­vät on­gel­mat.

Näi­hin uh­kiin vas­taa­mi­ses­sa tar­vi­taan osaa­mis­ta, jo­ta voi hank­kia esi­mer­kik­si kor­kea­kou­luis­ta. Oli­si se­kä ylei­nen et­tä va­rus­mies­pal­ve­lus­ta suo­rit­ta­vien etu, et­tä yhä useam­pi suo­rit­tai­si va­rus­mies­pal­ve­luk­sen opin­to­jen­sa jäl­keen val­mii­na asian­tun­ti­ja­na. Ny­kyi­nen jär­jes­tel­mä ei kui­ten­kaan juu­ri mah­dol­lis­ta tä­tä.

Va­rus­mies­pal­ve­lus ei ole al­ku­vai­hees­sa mil­lään ta­val­la eriy­tet­tä­vis­sä, vaan toh­to­rin tut­kin­non suo­rit­ta­nut 28-vuo­tias per­heen­isä saat­taa löy­tää it­sen­sä sul­kei­sis­ta sa­ma­na vuon­na yli­op­pi­laak­si kir­joit­ta­nei­den po­jan­kol­tiais­ten kans­sa hän­tä it­seään kym­me­nen vuot­ta nuo­rem­man ali­ker­san­tin ot­taes­sa kai­ken ilon ir­ti kul­ma­rau­to­jen tuo­mas­ta het­ken huu­mas­ta.

Va­rus­mies­pal­ve­luk­sen ja si­vii­li­opin­to­jen ny­kyis­tä pa­rem­pi in­teg­roi­mi­nen on ny­ky­ti­lan­tees­sa vält­tä­mä­tön­tä. Ky­se voi ol­la toi­saal­ta kou­lu­tus­si­säl­tö­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta, toi­saal­ta taas sel­lai­sis­ta hal­lin­nol­li­sis­ta rat­kai­suis­ta, joil­la puo­lin ja toi­sin tun­nis­tet­tai­siin ja tun­nus­tet­tai­siin kump­pa­nin an­ta­man kou­lu­tuk­sen ar­vo.

Yk­si mah­dol­li­suus oli­si se, et­tä ase­vel­vol­li­suu­den voi­si kor­va­ta suo­rit­ta­mal­la kor­kea­kou­lu­tut­kin­non so­ve­liaal­la alal­la ja tar­vit­taes­sa täy­den­tä­mäl­lä osaa­mis­taan so­ti­laal­li­sel­la pe­rus­kou­lu­tuk­sel­la, jol­lai­nen on otet­tu käyt­töön esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa ylei­sen ase­vel­vol­li­suu­den käy­tän­nös­sä la­kat­tua. Täl­lai­nen so­ti­laal­li­nen pe­rus­kou­lu­tus voi­tai­siin suun­ni­tel­la pe­rin­teis­tä va­rus­mies­pal­ve­lus­ta yk­si­löl­li­sem­min vas­taa­maan sen suo­rit­ta­jien si­vii­li­kou­lu­tus­ta esi­mer­kik­si jouk­koyk­sik­kö­ta­sol­la.

Pa­nu Moi­la­nen
tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­teen leh­to­ri
Jy­väs­ky­län yli­opis­to

Leave a Reply