Armeija opetti sosiaalista suvaitsevaisuutta

Tarmo Savolainen
Helsingin Sanomat, Mielipide, 28.8.2013

Pa­nu Moi­la­nen kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 26. 8.) hy­vin ar­mei­jan ja kou­lu­tuk­sen pa­rem­mas­ta hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

Olen sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä ar­mei­ja ja yh­teis­kun­ta hyö­ty­vät mo­nes­ta suo­ma­lai­ses­ta ihan eri käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­sa kuin met­säs­sä ryn­näk­kö­ki­vää­rin kans­sa pomp­pi­mas­sa.

Pa­nu Moi­la­nen kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 26. 8.) hy­vin ar­mei­jan ja kou­lu­tuk­sen pa­rem­mas­ta hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

Olen sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä ar­mei­ja ja yh­teis­kun­ta hyö­ty­vät mo­nes­ta suo­ma­lai­ses­ta ihan eri käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­sa kuin met­säs­sä ryn­näk­kö­ki­vää­rin kans­sa pomp­pi­mas­sa.

Ko­ke­muk­se­ni ar­mei­jas­ta oli, et­tä meil­lä oli sa­mas­sa tu­vas­sa niin 28-vuo­tias per­heen­isä kuin se juu­ri lu­kion taak­seen jät­tä­nyt po­jan­kol­tiai­nen­kin (mi­nä). Siel­lä oli­vat sa­mas­sa ase­mas­sa maa­han­muut­ta­ja, al­ko­ho­lis­ti­per­heen on­gel­ma­nuo­ri ja rik­kaan su­vun pe­ri­jä­ve­sa. Ar­mei­ja on usein vii­mei­nen paik­ka, jos­sa ta­paa yh­teis­kun­nan kaik­ki osa­puo­let yh­teis­kun­ta­luok­kaan ja sta­tuk­seen kat­so­mat­ta.

Ar­mei­jan joh­ta­mis­opeis­ta pu­hu­taan usein. Mo­nel­le nuo­rel­le tai van­hem­mal­le­kin ka­ve­ril­le se on en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen paik­ka, jos­sa jo­ku käs­kee ja jos­sa pi­tää toi­mia po­ru­kas­sa yh­teis­ten sään­tö­jen mu­kaan. Tuo­ta op­pia ei kan­na­ta vä­hek­syä ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa, jos­sa joh­ta­mi­nen­kin on enem­män so­siaa­lis­ta kes­kus­te­lua kuin au­to­ri­tää­ris­tä käs­ke­mis­tä.

Tar­mo Sa­vo­lai­nen
37-vuo­tias dip­lo­mi-in­si­nöö­ri
Es­poo

Leave a Reply