Naisillekin mahdollisuus suorittaa siviilipalvelus

Ase­pal­ve­luk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta pu­hu­taan jat­ku­vas­ti. Eräs epä­koh­ta on kui­ten­kin jää­nyt lä­hes huo­miot­ta: nais­ten mah­dol­li­suus suo­rit­taa si­vii­li­pal­ve­lus, tai lä­hin­nä sen mah­dol­li­suu­den puu­te. Pa­ri vuot­ta sit­ten sii­tä kes­kus­tel­tiin, mut­ta asian muut­ta­mi­sek­si ei ole ta­pah­tu­nut mi­tään. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä ko­ko aja­tus on kuo­pat­tu.

Si­vii­li­pal­ve­luk­sen kaut­ta mo­net nuo­ret mie­het pää­se­vät luo­maan tär­kei­tä suh­tei­ta työe­lä­mään. Osa heis­tä on jo­pa niin on­nek­kai­ta, et­tä pää­se­vät suo­rit­ta­maan si­vii­li­pal­ve­lus­ta paik­kaan, jos­sa he saa­vat to­teut­taa omia kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­taan. He pal­ve­le­vat esi­mer­kik­si kau­pun­gin­teat­te­reis­sa, mi­nis­te­riöis­sä tai vi­ras­tois­sa – pai­kois­sa, jot­ka ovat nuor­ten (ja jo­pa ky­seis­ten alo­jen opis­ke­li­joi­den) kes­kuu­des­sa var­sin ha­lut­tu­ja ja kil­pail­tu­ja työ­paik­ko­ja.

Ase­pal­ve­luk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta pu­hu­taan jat­ku­vas­ti. Eräs epä­koh­ta on kui­ten­kin jää­nyt lä­hes huo­miot­ta: nais­ten mah­dol­li­suus suo­rit­taa si­vii­li­pal­ve­lus, tai lä­hin­nä sen mah­dol­li­suu­den puu­te. Pa­ri vuot­ta sit­ten sii­tä kes­kus­tel­tiin, mut­ta asian muut­ta­mi­sek­si ei ole ta­pah­tu­nut mi­tään. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä ko­ko aja­tus on kuo­pat­tu.

Si­vii­li­pal­ve­luk­sen kaut­ta mo­net nuo­ret mie­het pää­se­vät luo­maan tär­kei­tä suh­tei­ta työe­lä­mään. Osa heis­tä on jo­pa niin on­nek­kai­ta, et­tä pää­se­vät suo­rit­ta­maan si­vii­li­pal­ve­lus­ta paik­kaan, jos­sa he saa­vat to­teut­taa omia kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­taan. He pal­ve­le­vat esi­mer­kik­si kau­pun­gin­teat­te­reis­sa, mi­nis­te­riöis­sä tai vi­ras­tois­sa – pai­kois­sa, jot­ka ovat nuor­ten (ja jo­pa ky­seis­ten alo­jen opis­ke­li­joi­den) kes­kuu­des­sa var­sin ha­lut­tu­ja ja kil­pail­tu­ja työ­paik­ko­ja.

Mah­dol­li­suus si­vii­li­pal­ve­luk­seen aut­tai­si var­mas­ti mo­nia nuo­ria nai­sia, joil­la ei ole työ­ko­ke­mus­ta tai opis­ke­lu­paik­kaa, pää­se­mään ir­ti syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­ta, luo­maan tär­kei­tä kon­tak­te­ja ja saa­maan mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä vä­li­vuo­sil­leen.

Oli­si myös hie­noa, et­tä nuo­ril­le nai­sil­le tar­jot­tai­siin mah­dol­li­suus teh­dä jo­ta­kin yleis­hyö­dyl­lis­tä ko­ti­maan­sa eteen il­man ase­pal­ve­lus­ta.

Si­vii­li­pal­ve­luk­sen avaa­mi­nen nai­sil­le oli­si myös as­kel koh­ti ta­sa-ar­voi­sem­paa Suo­mea. Suu­ria li­sä­kus­tan­nuk­sia täs­tä tus­kin syn­tyi­si, kos­ka käy­tän­nös­sä si­vii­li­pal­ve­lus­ta suo­rit­ta­vien nais­ten mää­rä py­syi­si to­den­nä­köi­ses­ti var­sin pie­ne­nä.

Ny­kyi­nen pal­ve­lus­mal­li on epä­ta­sa-ar­voi­nen ja vies­tii pait­si si­tä, et­tä si­vii­li­pal­ve­lus ei ole yh­tä ar­vo­kas­ta kuin aseel­li­nen pal­ve­lus, myös si­tä, et­tei nai­sen te­ke­mä työ ole yh­tä ar­vo­kas­ta kuin mie­hen te­ke­mä työ.

Vaik­ka suu­rin osa syr­jäy­ty­neis­tä nuo­ris­ta on­kin edel­leen mie­hiä, si­vii­li­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mi­nen voi­si hyö­dyt­tää pal­jon var­sin­kin nii­tä nuo­ria nai­sia, jot­ka ei­vät oi­kein tie­dä, mi­tä elä­mäs­sään seu­raa­vak­si te­ki­si­vät.

Es­si Kau­ra­nen
po­li­tii­kan ja fi­lo­so­fian opis­ke­li­ja
Glas­gow, Bri­tan­nia
Helsingin Sanomat , puheenvuori 28.8.2013

Leave a Reply