Siviilipalvelun kehittämistyöryhmä puhuu KANSALAISPALVELUSTA

Ote siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietinnöstä sivulta 43

Päävaihtoehtoja siviilipalveluksen kehittämiselle

Työryhmällä ei ole ollut toimeksiantonsa puitteissa mahdollisuutta arvioida perus-
teellisesti siviilipalvelusjärjestelmän kokonaisuudistusta. Työryhmä on kuitenkin
tarkastellut alustavasti mahdollisuutta korvata nykyinen järjestelmä eräänlaisella
kansalaispalvelumallilla. Tällaisessa järjestelmässä palveluksen voisi suorittaa
asepalveluksena, yhteiskunnan turvallisuutta edistävissä tehtävissä tai sosiaali-
ja terveysalan tehtävissä. Palvelus ilmentäisi palvelusvelvollisen/kansalaisen kuu-
lumista yhteiskuntaan, jolloin jokaisella olisi velvollisuus antaa oma panoksensa
yhteiskunnan hyväksi. Kansalaispalvelus voisi tällöin koskea kaikkia nuoria aikui-
sia. Uudistus vaikuttaisi erittäin voimakkaasti nykyiseen yleiseen asevelvollisuuteen
maanpuolustusjärjestelmän perusteena.

Vaihtoehtoisesti olisi periaatteessa ajateltavissa, että koko ikäluokka (sekä mie-
het että naiset) olisivat palvelusvelvollisia ja että järjestelmä rakennettaisiin ylei-
sen turvallisuuden takaamisen tavoitteen pohjalle. Valtioneuvoston kanslian aset-
tama työryhmä katsoi mietinnössään (Varautuminen ja turvallisuus, Komiteamie-
tintö. VNK julkaisu 21/2010), että ”kun yhteiskunnan voimavarojen hyödyntämi-
nen varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa on olennaisen tärkeää, on eri-
tyisesti kiinnitettävä huomiota viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestö-
jen ja kansalaisten tiiviiseen yhteistoimintaan. Näin voidaan lujittaa yhteisvastuul-
lisuutta, mikä osaltaan edistää vapaaehtoistoimintaa sekä varautumiseen liittyvää
kansalaistoimintaa” (s. 86). Periaatteessa olisikin ehkä mahdollista korvata nykyi-
nen siviilipalvelusjärjestelmä eräänlaisella yleisellä turvallisuuspalvelulla, jossa
painottuisi yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja erilaiset kriisitilanteet. Tässä mal-
lissa palvelusvelvollisuus voisi koskea koko ikäluokkaa (ts. naiset ja miehet) tai jär-
jestelmä voitaisiin heijastaa nykyjärjestelmään siten, että siihen osallistuisivat vain
miehet ja vapaaehtoiset naiset. Myös tällainen uudistus olisi nykyisen maanpuolus-
tusjärjestelmän kannalta erittäin merkittävä.

 

Leave a Reply