Siviilipalvelus 2020 – Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietintö

Tiivistelmä:

Työryhmän mielestä siviilipalvelusjärjestelmää on ryhdyttävä kehittämään aktiivisesti. Siviilipalveluksesta kehitettäisiin
vuoteen 2020 mennessä merkittävä julkisen edun mukainen voimavara. Työryhmän työn aikana on tullut useaan otteeseen
esille, että siviilipalveluksen osalta poliittinen kiinnostavuus ja ohjaus on varsin vähäistä. Työryhmä tekee lukuisia
ehdotuksia siviilipalvelusjärjestelmän kehittämiseksi olettaen, että järjestelmää tarvitaan jatkossakin asevelvollisuuden
korvaavana palvelusmuotona.
Työryhmän keskeisiä ehdotuksia ovat:
• valtiollistettaisiin siviilipalvelusjärjestelmän hallintoon liittyvät tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle perustettaisiin
erillinen virasto (Suomen siviilipalveluskeskus).
• siviilipalvelusvelvollisia tulisi aktiivisesti kannustaa ja ohjata yhteiskunnan kannalta mahdollisimman hyödyllisiin palvelupaikkoihin.
Luovuttaisiin siitä, että palveluspaikattomat siviilipalvelusvelvolliset suorittavat työpalvelua Lapinjärven
koulutuskeskuksessa. Siviilipalveluskeskus määräisi työpalveluspaikan niille velvollisille, jotka eivät työpalveluspaikkaa
saa itse järjestettyä
• siviilipalvelusajan pituutta ei olisi nyt tarvetta lyhentää. Jos varusmiespalvelusaikaa lyhennetään, asiaa on syytä tarkastella
uudelleen
• luovuttaisiin tavoitteesta käyttää siviilipalvelusvelvollisia kriisitilanteessa joissakin erityisissä tehtävissä. Kohdennettaisiin
peruskoulutusjakson turvallisuuskoulutus normaaliolojen riskeihin
• naisilla tulisi olla ainakin vapaaehtoisena mahdollisuus suorittaa siviilipalvelus samaan tapaan kuin asepalvelus
• ei toteutettaisi keinotekoisesti siviilipalvelukseen ja asevelvollisuuteen yhteisiä koulutussisältöjä
• varusmiespalveluksensa keskeyttävän tulisi päästä siviilipalvelukseen kuuluvaan peruskoulutukseen mahdollisimman
nopeasti keskeyttämisen jälkeen
• siviilipalvelusvelvollisia tulisi kannustaa ja ohjata terveisiin elämäntapoihin ja liikuntaharrastukseen
• toteutettaisiin kartoittava alkukysely siviilipalveluksen alussa ja toinen kysely palveluksen päättyessä.
Mietintöön liittyy siviilipalvelusajan pituuden osalta kaksi eriävää mielipidettä.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/Tomi Lounema, puh. 010 606 2697

Koko mietintö löytyy:

http://www.tem.fi/julkaisut?C=98033&xmid=4530

Leave a Reply