Aseistakieltäytyjäliiton (AKL) lausunto siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän kuulemistilaisuuteen ke 12.1.2011

Viime kädessä AKL:n tavoite on koko miesten asevelvollisuusjärjestelmän lakkauttaminen, mutta niin kauan kuin siitä halutaan pitää kiinni, siviilipalveluksen pitää olla oikeudenmukainen ja mielekäs vaihtoehto.

1 Palvelusaika

– Ei ole perustetta, miksi siviilipalvelusajan pitäisi olla pidempi kuin lyhin asepalvelusaika 6 kk.

Palveluksen kokonaiskesto määrittää ajan, jonka henkilö on poissa normaalielämästään.

Varusmiespalveluksen jatkuminen yli kuuden kuukauden perustuu useimmissa tapauksissa kyseisen varusmiehen motivaatioon ja tahtoon, joten peruspalvelusaika on ainoa järkevä lähtökohta palvelusaikojen vertailuun.

2 Kriiseihin varautuminen

Puhuttaessa siviilipalveluksen kehittämisestä ”yhteiskunnan kriisivalmiuksia tukevaan suuntaan”, on syytä muistaa:

– että siviilipalveluksen tulee olla mahdollinen vaihtoehto vakaumuksellisille aseistakieltäytyjille.

Jos siitä tehtäisiin valmistautumista siviililuontoisiin tehtäviin sotilaallisten kriisien yhteydessä, se ei enää sitä kaikille heistä olisi. Kriisivalmiuksien kytkemisen siviilipalvelukseen tulee myös perustua yhteiskunnan todelliseen tarpeeseen, pelkkä ideologisperusteinen halu käyttää sivareita tällaisiin tehtäviin ei riitä. Asiaa selvitettiin jo nykyistä siviilipalveluslakia valmisteltaessa ja tuolloin moni hallinnonala (erityisesti pelastusala) totesi, ettei heillä ole kriisinvarautumissuunnitelmissaan roolia siviilipalvelusmiehille.

– Erityisesti tällaista ehdotusta pohdittaessa on siviilipalveluslain vakaumuksensuojapykälä huomioitava. Jos siviilipalvelusvelvollinen kokee tällaiset tehtävät vakaumuksensa vastaisina, häntä ei tällaisiin tehtäviin voida vakaumuksensuojapykälän takia määrätä.

3 Ehdotettu yhteinen sisältö varusmiespalvelusta ja

siviilipalvelusta suorittavien kesken:

– Mikäli eri palvelusmuodoille kehitettäisiin yhteisiä sisältöjä, ne eivät saa merkitä siviilipalveluksen militarisoimista eivätkä johtaa siihen, että siviilipalvelusmiehiä määrättäisiin vakaumuksenvastaisiin tehtäviin.

– Jos sivareille alettaisiin tarjota koulutusta armeijan toimesta, monet siviilipalvelusmiehet kokisivat sen vakaumuksensa vastaisena. Monen sivarin kieltäytyminen aseista pohjautuu ajatukselle: Jos haluat rauhaa, valmistaudu rauhaan.

1/2

4 Kurinpito- ja rangaistusjärjestelmä on uudistettava

– Vaikka tilanne on hieman parantunut, järjestelmä on edelleen portaaton. Siviilipalvelusrikoksesta edelleen ainut mahdollinen rangaistus on vankilatuomio. Lisäksi totaalikieltäytyjien vankilatuomiot ovat ihmisoikeuksien kannalta kyseenalaisia ja yleiseen rangaistustasoon nähden kohtuuttomia.

5 Valtion korvausosuutta majoituskustannuksista on lisättävä

– Valtion korvausosuutta majoituskustannuksista on nostettava realistiselle tasolle, huomioiden yleinen asumiskustannusten taso. Tasoa pitää tarkistaa vuosittain. Sosiaalisten etuuksien määrä on edelleen riittämätön.

6 Mahdollisuus suorittaa siviilipalvelus ulkomailla (esimerkiksi kehitysyhteistyötehtävissä) tai korvata siviilipalvelus vastaavalla ulkomaanpalvelulla

– Uuden siviilipalveluslain mukaan siviilipalvelusta voi suorittaa ulkomailla luvanvaraisesti kahden kuukauden mittaisen jakson. Siviilipalveluksen suorittaminen kokonaisuudessaan ulkomailla tai siviilipalveluksen korvaaminen vastaavalla ulkomaanpalveluksella esimerkiksi kehitysyhteistyötehtävissä tai kansalaisjärjestöjen palveluksessa on mahdollistettava.

7 Sotilasviranomaisten velvollisuutta tiedottaa mahdollisuudesta hakeutua siviilipalvelukseen ennen palvelusta, palveluksen aikana ja asepalveluksen jälkeen on tarkennettava

– Siviilipalveluslaki velvoittaa mm. puolustusvoimat antamaan ”kutsunnanalaisille riittävät tiedot mahdollisuudesta hakeutua siviilipalvelukseen ja siviilipalveluksen sisällöstä”. Käytännössä tämä ei toteudu. Kutsuntatilaisuuksissa siviilipalvelus usein vain mainitaan, aina ei sitäkään. Pahimmillaan siviilipalvelukseen hakevat ovat saaneet osakseen halventavaa kohtelua kutsuntatilaisuuksissa.

Myöskään ennen kutsuntoja asevelvollisille toimitettava informaatio ei sisällä juuri lainkaan tietoa siviilipalveluksesta.

http://aklweb.fi/sivari/vaatimukset

http://aklweb.fi/aseistakieltaytyminen/ihmisoikeuselimet2/

Leave a Reply