Archive for syyskuu, 2014

Asevelvollisuus korvattava vapaaehtoisella kansalaispalveluksella

perjantai, syyskuu 5th, 2014

Politiikka
Vasemmistoliiton Uotila: Asevelvollisuus korvattava vapaaehtoisella kansalaispalveluksella
Ilkka Ahtokivi
1 vuosi ja 10 minuuttia sitten (päivitetty 5.9.2013 klo 14:41)

Kansanedustaja, eduskunnan miesverkoston puheenjohtaja Kari Uotila (vas.) kritisoi voimakkaasti vain miehille pakollista asevelvollisuutta.

– Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tämän päivän laajoihin turvallisuusuhkiin. Vain miehiin kohdistuva pakollinen asevelvollisuus on lisäksi tasa-arvon kannalta ongelmallinen. On siirryttävä molempia sukupuolia koskevaan vapaehtoiseen turvallisuuskoulutusjärjestelmään, joka vastaa turvallisuusuhkiin paremmin ja edistää sukupuolten tasa-arvoa, Uotila sanoi Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Maanpuolustus, sukupuoli ja tasa-arvo –seminaarissa Helsingissä.

Ennen kaikkea Uotila näkee asevelvollisuuden tasa-arvo-ongelmana.

– Vain miehiin kohdistuvan pakollisen asevelvollisuuden aiheuttamia tasa-arvo-ongelmia ei voi ohittaa. Tasa-arvoa ei voi olla se, että asepalvelus on miehille pakollinen ja naisille vapaaehtoinen. Sukupuolittunut asepalvelus näkyy myös yhteiskunnan monien muiden tehtävien keskittymisellä miehille. Esimerkiksi poliisi, rajavartiolaitos, tulli, vartiointi jne.

Uotilan mielestä on edistettävä sekä naisten että nykyisen asepalvelun ulkopuolelle tahtomattaan jäävien miesten osallistumista Suomen turvallisuuden vahvistamiseen.

– Kestävä ratkaisu on laajentaa asepalvelus yleisemmäksi turvallisuuskoulutukseksi ja tehdä siitä molemmille sukupuolille vapaehtoinen, Uotila ehdottaa.

Uotila korosti, että asevelvollisuuden lakkauttamisella ja Nato jäsenyydellä ei ole suoraa yhteyttä. Hänen mielestään Suomi voi ja sen tulee pysyä liittoutumattomana myös ilman yleistä asevelvollisuutta.

Uotila on mukana asevelvollisuuden lakkauttamista vaativassa ”Ohi on” -nimisessä kansalaisaloitteessa.

Keskusta haluaa koko ikäluokan tulevaisuuskutsuntoihin

perjantai, syyskuu 5th, 2014

Keskusta haluaa koko ikäluokan tulevaisuuskutsuntoihin
Ilkka Ahtokivi
26.2.2014 klo 13:54

Kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) nostaa tulevaisuuskutsunnat varteenotettavaksi vaihtoehdoksi asevelvollisuuden kehittämisessä.

– Tavoitteena pitäisi olla kaikkien ikäluokan nuorien tapaaminen aikuisuuden kynnyksellä, mutta samalla tulevaisuuskutsunnat palvelisivat myös perinteisessä tehtävässään nykyistä paremmin tuomalla vapaaehtoisen asepalveluksen mahdollisuutta enemmän naisten tietoisuuteen, Mikko Savola kaavailee.

Hänen mukaansa keskustan mallissa perinteisiä kutsuntoja laajennettaisiin siten, että terveystarkastus olisi nykyistä laajempi yleinen terveystarkastus.

– Kutsunnoissa käytäisiin läpi laajemmin nuoren hyvinvointia sekä opiskelu ja ammatinvalintaa. Puolustusvoimien henkilökunnan lisäksi paikalla olisi esimerkiksi nuorisotyöntekijä ja ammatinvalintapsykologi, Savola sanoi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan asevelvollisuusseminaarissa keskiviikkona.

Hän korostaa, ettei asevelvollisuutta pidä kohdella perinteisenä miesten ja naisten välisenä tasa-arvokysymyksenä.

– Tärkeintä maanpuolustuksessa on järjestää isänmaan puolustus toimivimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla. Nykyinen malli jossa miehillä on asevelvollisuus ja naisilla vapaaehtoinen asepalvelus on toimiva pohja myös tulevaisuuden maanpuolustukselle, Savola sanoo.

KD Nuoret haluaa naiset kutsuntoihin

perjantai, syyskuu 5th, 2014

KD Nuoret haluaa naiset kutsuntoihin
Sami Metelinen
1.9.2014 klo 11:25

Kristillisdemokraattiset Nuoret ehdottaa uuden vaihtoehdon luomista aseellisen ja siviilipalveluksen välille.

KD Nuorten mielestä Pirkanmaalla kokeiltu pilottihanke naisten kutsumisesta kutsuntoihin on syytä laajentaa koko maahan. Siitä huolimatta KD Nuoret ei kuitenkaan ulottaisi asevelvollisuutta koskemaan molempia sukupuolia.

Kristillisdemokraattien nuorisojärjestön ehdottoma kolmas vaihtoehto aseellisen ja siviilipalveluksen välimaastossa olisi myös naisille avoin.

– Luomalla selkeän vaihtoehdon aseellisen ja siviilipalveluksen välille maanpuolustukseen voisivat osallistua myös ne, joilla ei ole terveydellisiä edellytyksiä suorittaa varusmiespalvelusta. Kelpoisuusluokan alennuksen ehtoja voitaisiin siis samalla kiristää. Tämä kolmas muoto voisi keskittyä laajan turvallisuuden kysymyksiin, joissa myös yksityissektorilla esimerkiksi kyberasioissa on suuri rooli, sanoo KD Nuorten puheenjohtaja Mikko Kiuttu.

Naiset mukaan kutsuntoihin

torstai, syyskuu 4th, 2014

HS: Mielipide 4.9.2014

Ase­vel­vol­li­suu­des­ta va­pau­tet­tu­jen mää­rä on vii­me vuo­si­na nous­sut ra­jus­ti, ei­kä int­ti hou­kut­te­le nuo­ria. Nais­ten osuut­ta ar­mei­jas­sa pi­täi­si kas­vat­taa ot­ta­mal­la hei­dät mu­kaan kut­sun­toi­hin. Pir­kan­maal­la teh­ty pi­lot­ti­ko­kei­lu osoit­ti, et­tä kut­su­jen myö­tä ase­pal­ve­luk­seen ha­ke­nei­den nais­ten mää­rä kas­voi sel­väs­ti. Ko­kei­lu tu­li­si­kin laa­jen­taa ko­ko Suo­meen.

Myös mie­het, jot­ka jou­tu­vat jät­tä­mään ar­mei­jan vä­liin esi­mer­kik­si pe­rus­sai­rau­den vuok­si, voi­si­vat ol­la kiin­nos­tu­nei­ta pal­ve­le­maan omil­la tai­doil­laan vaik­ka­pa ky­ber­tur­val­li­suu­den pa­ris­sa. Hei­dän lah­jak­kuu­ten­sa pi­täi­si hyö­dyn­tää, sil­lä tu­le­vai­suu­den uh­kat koh­dis­tu­vat yhä enem­män tie­to­jär­jes­tel­miin.

Mil­ka Tai­vas­sa­lo
pää­sih­tee­ri, Nur­mi­jär­vi