Archive for elokuu, 2013

Armeijaan tulisi mennä vasta opintojen jälkeen

keskiviikko, elokuu 28th, 2013

Panu Moilanen
Helsingin Sanomat, Mielipide, 26.8.2013

Tom­mi Her­mu­nen ker­toi ko­lum­nis­saan (HS Tors­tai 22. 8.) ko­ke­muk­sis­taan ar­mei­jas­sa ja siel­lä koh­taa­mis­taan joh­ta­jis­ta. Kir­joi­tus he­rät­ti pait­si poh­ti­maan ar­mei­jan joh­ta­ja­kou­lu­tuk­sen ny­ky­ti­laa myös miet­ti­mään ny­kyi­sen va­rus­mies­pal­ve­luk­sen jär­ke­vyyt­tä.

Maam­me tur­val­li­suus­uhat ovat pa­ris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä muut­tu­neet mer­kit­tä­väs­ti. So­ti­laal­li­sen konf­lik­tin mah­dol­li­suus on vä­hen­ty­nyt, ja yh­teis­kun­taa uh­kaa­vat en­nen kaik­kea ”tek­ni­seen huol­to­var­muu­teen” liit­ty­vät te­ki­jät, muun muas­sa tie­to­jär­jes­tel­mien toi­min­taan, säh­kön­saan­tiin ja vies­tin­tään liit­ty­vät on­gel­mat.

Näi­hin uh­kiin vas­taa­mi­ses­sa tar­vi­taan osaa­mis­ta, jo­ta voi hank­kia esi­mer­kik­si kor­kea­kou­luis­ta. Oli­si se­kä ylei­nen et­tä va­rus­mies­pal­ve­lus­ta suo­rit­ta­vien etu, et­tä yhä useam­pi suo­rit­tai­si va­rus­mies­pal­ve­luk­sen opin­to­jen­sa jäl­keen val­mii­na asian­tun­ti­ja­na. Ny­kyi­nen jär­jes­tel­mä ei kui­ten­kaan juu­ri mah­dol­lis­ta tä­tä.

Va­rus­mies­pal­ve­lus ei ole al­ku­vai­hees­sa mil­lään ta­val­la eriy­tet­tä­vis­sä, vaan toh­to­rin tut­kin­non suo­rit­ta­nut 28-vuo­tias per­heen­isä saat­taa löy­tää it­sen­sä sul­kei­sis­ta sa­ma­na vuon­na yli­op­pi­laak­si kir­joit­ta­nei­den po­jan­kol­tiais­ten kans­sa hän­tä it­seään kym­me­nen vuot­ta nuo­rem­man ali­ker­san­tin ot­taes­sa kai­ken ilon ir­ti kul­ma­rau­to­jen tuo­mas­ta het­ken huu­mas­ta.

Va­rus­mies­pal­ve­luk­sen ja si­vii­li­opin­to­jen ny­kyis­tä pa­rem­pi in­teg­roi­mi­nen on ny­ky­ti­lan­tees­sa vält­tä­mä­tön­tä. Ky­se voi ol­la toi­saal­ta kou­lu­tus­si­säl­tö­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta, toi­saal­ta taas sel­lai­sis­ta hal­lin­nol­li­sis­ta rat­kai­suis­ta, joil­la puo­lin ja toi­sin tun­nis­tet­tai­siin ja tun­nus­tet­tai­siin kump­pa­nin an­ta­man kou­lu­tuk­sen ar­vo.

Yk­si mah­dol­li­suus oli­si se, et­tä ase­vel­vol­li­suu­den voi­si kor­va­ta suo­rit­ta­mal­la kor­kea­kou­lu­tut­kin­non so­ve­liaal­la alal­la ja tar­vit­taes­sa täy­den­tä­mäl­lä osaa­mis­taan so­ti­laal­li­sel­la pe­rus­kou­lu­tuk­sel­la, jol­lai­nen on otet­tu käyt­töön esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa ylei­sen ase­vel­vol­li­suu­den käy­tän­nös­sä la­kat­tua. Täl­lai­nen so­ti­laal­li­nen pe­rus­kou­lu­tus voi­tai­siin suun­ni­tel­la pe­rin­teis­tä va­rus­mies­pal­ve­lus­ta yk­si­löl­li­sem­min vas­taa­maan sen suo­rit­ta­jien si­vii­li­kou­lu­tus­ta esi­mer­kik­si jouk­koyk­sik­kö­ta­sol­la.

Pa­nu Moi­la­nen
tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­teen leh­to­ri
Jy­väs­ky­län yli­opis­to

Armeija opetti sosiaalista suvaitsevaisuutta

keskiviikko, elokuu 28th, 2013

Tarmo Savolainen
Helsingin Sanomat, Mielipide, 28.8.2013

Pa­nu Moi­la­nen kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 26. 8.) hy­vin ar­mei­jan ja kou­lu­tuk­sen pa­rem­mas­ta hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

Olen sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä ar­mei­ja ja yh­teis­kun­ta hyö­ty­vät mo­nes­ta suo­ma­lai­ses­ta ihan eri käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­sa kuin met­säs­sä ryn­näk­kö­ki­vää­rin kans­sa pomp­pi­mas­sa.

Pa­nu Moi­la­nen kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 26. 8.) hy­vin ar­mei­jan ja kou­lu­tuk­sen pa­rem­mas­ta hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

Olen sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä ar­mei­ja ja yh­teis­kun­ta hyö­ty­vät mo­nes­ta suo­ma­lai­ses­ta ihan eri käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­sa kuin met­säs­sä ryn­näk­kö­ki­vää­rin kans­sa pomp­pi­mas­sa.

Ko­ke­muk­se­ni ar­mei­jas­ta oli, et­tä meil­lä oli sa­mas­sa tu­vas­sa niin 28-vuo­tias per­heen­isä kuin se juu­ri lu­kion taak­seen jät­tä­nyt po­jan­kol­tiai­nen­kin (mi­nä). Siel­lä oli­vat sa­mas­sa ase­mas­sa maa­han­muut­ta­ja, al­ko­ho­lis­ti­per­heen on­gel­ma­nuo­ri ja rik­kaan su­vun pe­ri­jä­ve­sa. Ar­mei­ja on usein vii­mei­nen paik­ka, jos­sa ta­paa yh­teis­kun­nan kaik­ki osa­puo­let yh­teis­kun­ta­luok­kaan ja sta­tuk­seen kat­so­mat­ta.

Ar­mei­jan joh­ta­mis­opeis­ta pu­hu­taan usein. Mo­nel­le nuo­rel­le tai van­hem­mal­le­kin ka­ve­ril­le se on en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen paik­ka, jos­sa jo­ku käs­kee ja jos­sa pi­tää toi­mia po­ru­kas­sa yh­teis­ten sään­tö­jen mu­kaan. Tuo­ta op­pia ei kan­na­ta vä­hek­syä ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa, jos­sa joh­ta­mi­nen­kin on enem­män so­siaa­lis­ta kes­kus­te­lua kuin au­to­ri­tää­ris­tä käs­ke­mis­tä.

Tar­mo Sa­vo­lai­nen
37-vuo­tias dip­lo­mi-in­si­nöö­ri
Es­poo

Naisillekin mahdollisuus suorittaa siviilipalvelus

keskiviikko, elokuu 28th, 2013

Ase­pal­ve­luk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta pu­hu­taan jat­ku­vas­ti. Eräs epä­koh­ta on kui­ten­kin jää­nyt lä­hes huo­miot­ta: nais­ten mah­dol­li­suus suo­rit­taa si­vii­li­pal­ve­lus, tai lä­hin­nä sen mah­dol­li­suu­den puu­te. Pa­ri vuot­ta sit­ten sii­tä kes­kus­tel­tiin, mut­ta asian muut­ta­mi­sek­si ei ole ta­pah­tu­nut mi­tään. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä ko­ko aja­tus on kuo­pat­tu.

Si­vii­li­pal­ve­luk­sen kaut­ta mo­net nuo­ret mie­het pää­se­vät luo­maan tär­kei­tä suh­tei­ta työe­lä­mään. Osa heis­tä on jo­pa niin on­nek­kai­ta, et­tä pää­se­vät suo­rit­ta­maan si­vii­li­pal­ve­lus­ta paik­kaan, jos­sa he saa­vat to­teut­taa omia kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­taan. He pal­ve­le­vat esi­mer­kik­si kau­pun­gin­teat­te­reis­sa, mi­nis­te­riöis­sä tai vi­ras­tois­sa – pai­kois­sa, jot­ka ovat nuor­ten (ja jo­pa ky­seis­ten alo­jen opis­ke­li­joi­den) kes­kuu­des­sa var­sin ha­lut­tu­ja ja kil­pail­tu­ja työ­paik­ko­ja.

Ase­pal­ve­luk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta pu­hu­taan jat­ku­vas­ti. Eräs epä­koh­ta on kui­ten­kin jää­nyt lä­hes huo­miot­ta: nais­ten mah­dol­li­suus suo­rit­taa si­vii­li­pal­ve­lus, tai lä­hin­nä sen mah­dol­li­suu­den puu­te. Pa­ri vuot­ta sit­ten sii­tä kes­kus­tel­tiin, mut­ta asian muut­ta­mi­sek­si ei ole ta­pah­tu­nut mi­tään. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä ko­ko aja­tus on kuo­pat­tu.

Si­vii­li­pal­ve­luk­sen kaut­ta mo­net nuo­ret mie­het pää­se­vät luo­maan tär­kei­tä suh­tei­ta työe­lä­mään. Osa heis­tä on jo­pa niin on­nek­kai­ta, et­tä pää­se­vät suo­rit­ta­maan si­vii­li­pal­ve­lus­ta paik­kaan, jos­sa he saa­vat to­teut­taa omia kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­taan. He pal­ve­le­vat esi­mer­kik­si kau­pun­gin­teat­te­reis­sa, mi­nis­te­riöis­sä tai vi­ras­tois­sa – pai­kois­sa, jot­ka ovat nuor­ten (ja jo­pa ky­seis­ten alo­jen opis­ke­li­joi­den) kes­kuu­des­sa var­sin ha­lut­tu­ja ja kil­pail­tu­ja työ­paik­ko­ja.

Mah­dol­li­suus si­vii­li­pal­ve­luk­seen aut­tai­si var­mas­ti mo­nia nuo­ria nai­sia, joil­la ei ole työ­ko­ke­mus­ta tai opis­ke­lu­paik­kaa, pää­se­mään ir­ti syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­ta, luo­maan tär­kei­tä kon­tak­te­ja ja saa­maan mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä vä­li­vuo­sil­leen.

Oli­si myös hie­noa, et­tä nuo­ril­le nai­sil­le tar­jot­tai­siin mah­dol­li­suus teh­dä jo­ta­kin yleis­hyö­dyl­lis­tä ko­ti­maan­sa eteen il­man ase­pal­ve­lus­ta.

Si­vii­li­pal­ve­luk­sen avaa­mi­nen nai­sil­le oli­si myös as­kel koh­ti ta­sa-ar­voi­sem­paa Suo­mea. Suu­ria li­sä­kus­tan­nuk­sia täs­tä tus­kin syn­tyi­si, kos­ka käy­tän­nös­sä si­vii­li­pal­ve­lus­ta suo­rit­ta­vien nais­ten mää­rä py­syi­si to­den­nä­köi­ses­ti var­sin pie­ne­nä.

Ny­kyi­nen pal­ve­lus­mal­li on epä­ta­sa-ar­voi­nen ja vies­tii pait­si si­tä, et­tä si­vii­li­pal­ve­lus ei ole yh­tä ar­vo­kas­ta kuin aseel­li­nen pal­ve­lus, myös si­tä, et­tei nai­sen te­ke­mä työ ole yh­tä ar­vo­kas­ta kuin mie­hen te­ke­mä työ.

Vaik­ka suu­rin osa syr­jäy­ty­neis­tä nuo­ris­ta on­kin edel­leen mie­hiä, si­vii­li­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mi­nen voi­si hyö­dyt­tää pal­jon var­sin­kin nii­tä nuo­ria nai­sia, jot­ka ei­vät oi­kein tie­dä, mi­tä elä­mäs­sään seu­raa­vak­si te­ki­si­vät.

Es­si Kau­ra­nen
po­li­tii­kan ja fi­lo­so­fian opis­ke­li­ja
Glas­gow, Bri­tan­nia
Helsingin Sanomat , puheenvuori 28.8.2013